Sundhedsøkonomi


I Amgros understøtter vi Medicinrådet med vurdering af økonomiske analyser for nye lægemidler og udvidelser af indikationer. Sammen med Medicinrådets vurdering af den kliniske merværdi ved lægemidlet danner vores vurdering grundlag for en prisforhandling mellem leverandøren og Amgros.

Er der et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi, som et nyt lægemiddel tilfører i forhold til den eksisterende behandling, og de omkostninger, det medfører? Det er grundlæggende det spørgsmål, som Amgros’ vurdering af de økonomiske analyser skal være med til at besvare.

MEDICINRÅDET OG AMGROS

Når en leverandør ønsker at få anbefalet et nyt lægemiddel til mulig standardbehandling på de offentlige danske sygehuse, skal Medicinrådet først vurdere det. På baggrund af en ansøgning fra leverandøren vurderer Medicinrådet, hvilken merværdi behandlingen med det nye lægemiddel tilfører.

Mens Medicinrådets opgave er at vurdere den kliniske merværdi, er det Amgros' rolle først og fremmest at vurdere, hvorvidt ansøgerens indsendte økonomiske analyser er valide og relevante. Dernæst vurderer vi, hvilke samlede omkostninger, der er forbundet med lægemidlet.

ØKONOMISKE ANALYSER

Der skal indsendes to typer af økonomiske analyser, som Amgros skal vurdere på vegne af Medicinrådet; omkostningsanalyser og budgetkonsekvensanalyser.

  • I omkostningsanalyserne vurderes de direkte omkostninger til indkøb af lægemidlet. Og dels de eventuelle indirekte omkostninger. Formålet med omkostningsanalyserne er at bestemme de inkrementelle omkostninger (meromkostning eller besparelser) ved de behandlinger der sammenlignes.
  • Formålet med budgetkonsekvensanalyserne er at tydeliggøre de samlede økonomiske konsekvenser for regionerne ved at tage ansøgers lægemiddel i brug.

De sundhedsøkonomiske analyser skal udarbejdes i henhold til:
”Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren”

Hvis ansøger anvender forløbsdata, skal de bruge metodevejledningen:
”Anvendelse af forløbsdata i sundhedsøkonomiske analyser” .

Analysens kvalitet skal leve op til kravene fra Amgros. Derfor anbefaler vi, at ansøger anvender:
”AMGROS Værdisætning af enhedsomkostninger”

Ansøger bør også orientere sig i:
”AMGROS Inspiration til præsentation af omkostnings- og budgetkonsekvensanalyser”.

Amgros modtager automatisk de økonomiske analyser, når ansøger har indsendt ansøgningen til Medicinrådets sekretariatet.

Umiddelbart derefter vurderer Amgros, hvorvidt de økonomiske analyser overordnet set er af en kvalitet, der kan accepteres.

Såfremt analysen ikke har den fornødne kvalitet, meddeler Amgros ansøger, at en ny eller revideret økonomisk analyse skal indsendes.

Samtidig foretager Medicinrådets sekretariat en indledende vurdering af den kliniske del af ansøgningen.

Når både Amgros og Medicinrådets sekretariat har foretaget den indledende vurdering, meddeler Medicinrådets sekretariat ansøger om, hvorvidt ansøgningen betragtes som endeligt modtaget.

Amgros vurderer:

  • Om ansøger efterlever metodevejledningen
  • Omkostningsmodellens kvalitet og overordnede usikkerheder
  • Evidensens kvalitet
  • Relevans i forhold til dansk klinisk praksis

Når vi har gennemgået de indsendte analyser, skal ansøger besvare en række spørgsmål. Hvis der er mangler i analyserne, eller hvis spørgsmålene har et omfang, hvor det vil være mere hensigtsmæssigt at afklare dem på et fysisk møde, kan vi vælge at indkalde ansøger til et møde. Det vil altid være Amgros, der indkalder til dette møde. Ansøger kan ikke anmode herom.

Ud over spørgsmålene til ansøgeren, vil vi ofte også stille en række spørgsmål til fagpersoner på hospitalerne. Det drejer sig om ressourceforbruget af lægemidlerne i analyserne. På den måde sikrer vi, at analysens estimater har relevans i forhold til klinisk praksis.

AFRAPPORTERING AF ØKONOMISKE ANALYSER

Sammen med Medicinrådets vurdering af den kliniske merværdi danner de grundlag for en prisforhandling med leverandøren. Læs mere om forhandling om nye lægemidler her.

Amgros afrapporterer er resultatet af vurderingerne af de økonomiske analyser til Medicinrådet. Gå til Amgros’ afrapporteringer på nye lægemidler.

Når vi har fået svar på vores spørgsmål og foretaget eventuelle justeringer, afrapporterer vi resultaterne af analyserne. Denne afrapportering følger formen i ”Skabelon for afrapportering af Amgros’ vurdering af omkostningsanalyser for nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren”.

Ansøgeren kan med fordel lade sig inspirere af samme skabelon til omkostningsanalyserne.

Vi offentliggør vores afrapportering efter beslutning om anbefaling i Medicinrådet.

UAFHÆNGIGE OG FAGLIGE

Amgros er uafhængig og objektiv, når vi gennemfører sundhedsøkonomiske vurderinger. Vi har altid fokus på at være professionelle og gennemsigtige i det, vi foretager os. Samtidig stiller vi store krav til validitet og faglige kvalitet af vores vurderinger.

Det er væsentligt, at vi har den nyeste og mest objektive viden på området.

På den måde kan vi nemlig sikre, at alle leverandører får en ensartet og fagligt funderet vurdering af deres produkter.

VIGTIGT AT VIDE

Vurdering af økonomiske analyser af nye lægemidler og indikationsudvidelser

Når vi modtager de økonomiske analyser, som ansøger har indsendt som en del af ansøgningen til Medicinrådet, vil vi umiddelbart derefter vurdere, hvorvidt de økonomiske analyser overordnet set er af en kvalitet, der kan accepteres.

Hvis ikke de har den fornødne kvalitet, giver vi ansøger besked om, at de skal sende en ny eller revideret økonomisk analyse.

Samtidig foretager Medicinrådets sekretariat en indledende vurdering af den kliniske del af ansøgningen.

Når både Amgros og Medicinrådets sekretariat har foretaget den indledende vurdering, giver Medicinrådets sekretariat ansøger besked om, hvorvidt ansøgningen betragtes som endeligt modtaget.

Du kan se den udddybende procesbeskrivelse her.

Ændring i tidshorisont i metodevejledning

Amgros har den 30. august 2018 ændret i rammen for tidshorisonter i "Metodevejledningen for omkostningsanalyser for nye lægemidler og indikationsudvidelser".

Metodevejledningen er opdateret til følgende:

”Analysens tidshorisont skal være så lang, at alle vigtige forskelle i omkostninger mellem alternativerne opfanges. Det vil sige, at tidshorisonten for analysen skal være så lang, at yderligere forlængelse ikke vil påvirke resultatet i betydelig grad.”

Ændring i rammen for brug af forløbsdata

Vi har den 23. november 2018 ændret i bilaget "Anvendelse af forløbsdata i sundhedsøkonomiske analyser"

Vi har tydeliggjort rammen for brug af forløbsdata i forhold til parametrisering og ekstrapolering af den type studiedata. Det har vi gjort for at sikre en større ensartethed og kvalitet i de sundhedsøkonomiske ansøgninger.

Du kan finde bilaget "Anvendelse af forløbsdata i sundhedsøkonomiske analyser" her.

Vi har endnu ikke set det fulde potentiale af de sundhedsøkonomiske evalueringer. Men vi kan konstatere, at de har en positiv effekt på de priser, vi bliver tilbudt på nye lægemidler.
Sune Lindgaard,
Chef for Business Intelligence og Sundhedsøkonomi i Amgros.

Læs mere

Sundhedsøkonomi

Forhandling af prisen

Når Medicinrådet har vurderet lægemidlets kliniske merværdi, forhandler Amgros prisen på lægemidlet. Det gør vi for at opnå et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og meromkostninger sammenlignet med eksisterende standardbehandling.

LÆS MERE
Sundhedsøkonomi

Sundhedsøkonomiske analyser

Når vi har vurderet de økonomiske analyser indsendt af ansøger og foretaget eventuelle justeringer, afrapporterer vi resultaterne af analyserne. Vi offentliggør vores afrapportering og beslutningsgrundlag

LÆS MERE

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.