Alternative aftaler


I Amgros har vi i flere år gjort brug af alternative aftalemodeller. For at sikre patienter adgang til ny, dyr og innovativ medicin. Vi har fastlagt en række principper for brug af alternative aftalemodeller. De skal blandt andet være med til at sikre, at alle leverandører bliver behandlet lige.

Amgros forstår alternative aftaler som aftaler, der benytter andre virkemidler end en flad rabat.

De alternative aftalemodeller kan bruges som et værktøj til at reducere usikkerheden, når Medicinrådet skal vurdere, om et nyt lægemiddel skal tages i brug som mulig standardbehandling på de danske hospitaler. Det kan blandt andet være, hvis der er sparsomme data ved godkendelsestidspunktet. De forskellige aftalemodeller håndterer forskellige former for usikkerhed.

Alternative aftalemodeller kan i sidste ende være med til at sikre patienter adgang til nye innovative lægemidler i Danmark.

Amgros har fastlagt en række principper for brugen af alternative aftalemodeller. De skal blandt andet sikre, at vi behandler leverandørerne lige.

Vi har fastlagt principperne ved at lytte til vores leverandører og gennem sparring med kolleger fra andre lande. Og ved altid at holde omkostningerne med nye aftalemodeller op imod udbyttet af dem.

PRINCIPPER

Aftaler, som Amgros indgår som følge af en beslutning i Medicinrådet, er som hovedregel baseret på en flad rabat. Det vil sige, at vi får samme rabat på alle de lægemiddelpakninger, vi køber. Alternative aftaler er aftaler, der benytter andre virkemidler end en flad rabat.

Overordnet set findes der to typer af aftalemodeller: økonomisk baserede aftalemodeller og effektbaserede aftalemodeller.  Dem kan du læse mere om her.

Amgros vurderer fra sag til sag, hvorvidt en alternativ aftale kan være en relevant aftaleform.

En alternativ aftale skal være så enkel som mulig og indebære så lidt administration i klinikken som muligt. Den bør så vidt muligt kunne håndteres inden for eksisterende logistik- og afregningssystemer.

Aftalen må ikke hindre konkurrencen i markedet hverken på kort eller lang sigt.

Amgros vil i dialog med leverandøren afgøre, hvilken alternativ aftalemodel, vi kan benytte i den konkrete sag.

Sideløbende vil Amgros i samarbejde med sygehuspotekerne og de relevante kliniske afdelinger foretage en faglig vurdering af, hvordan vi konkret kan udforme en alternativ aftale. Det sker for at sikre, at man kan håndtere aftalen i praksis.

Uanset aftalemodel er det altid Medicinrådet, der beslutter, om de kan anbefale et nyt lægemiddel eller indikationsudvidelse som mulig standardbehandling på de offentlige hospitaler.

Amgros udfærdiger som udgangspunkt aftale og vilkår på dansk.

DIALOGMØDE OG FORHANDLING AF ALTERNATIV AFTALE

Leverandører, der ønsker at indgå en alternativ aftalemodel, skal udfylde og indsende dette skema til både Amgros og Medicinrådet: Anmodning om alternativ aftalemodel.

Skemaet skal sendes samtidig med, at leverandøren sender sin anmodning om vurdering af lægemidlet til Medicinrådet.

I skemaet kan leverandøren vælge, om man ønsker et dialogmøde med Amgros. Vi vil derefter i samarbejde med leverandøren aftale, hvornår i Medicinrådets vurderingsproces, et eller flere dialogmøder med Amgros kan finde sted. Formålet med dialogmødet er at kvalificere den foreslåede aftalemodel, så den kan bruges i en forhandling.

Skemaet er dynamisk. Det vil sige, at det kan tilpasses, hvis fx dialogmødet med Amgros giver anledning hertil.

Er der tale om en ATMP (Advanced therapy medicinal products), er det muligt at holde et dialogmøde før anmodningstidspunktet. Det skyldes, at der for disse lægemidler er en lang række elementer, som med fordel kan tænkes ind i implementeringen på de danske sygehuse på et tidligt tidspunkt.

Når Amgros og leverandøren forhandler en alternativ aftalemodel, bliver der forhandlet priser for to scenarier:

  •  Prisen baserer sig på en ”flad rabat”.

  • Prisen er baseret på den alternative aftalemodel, som man er blevet enige om, kan være relevant.

Vi forhandler priser på begge scenarier for at understøtte Medicinrådet bedst muligt i deres videre vurderingsproces.

Læs mere om forhandlingsprocessen: Nye lægemidler og forhandling

Læs mere om Medicinrådets vurderingsproces

Har du spørgsmål til alternative aftalemodeller, kan du kontakte os på medicin@amgros.dk.

MODELLER FOR ALTERNATIVE AFTALER

Amgros har udarbejdet en oversigt over en række forskellige modeller for alternative aftaler. Oversigten skal være med til at inspirere leverandører, kvalificere forberedelsen og understøtte dialogen med Amgros.

Oversigt over alternative aftalemodeller

LÆS MERE

Alternative aftaler

Prisforhandling og udbud

Amgros varetager indkøbet af stort set alle de lægemidler, de offentlige danske sygehuse bruger. Det er vores opgave at tilrettelægge udbud på lægemidler, så vi dækker sygehusenes behov samtidig med, at vi skærper konkurrencen mest muligt.

LÆS MERE
Alternative aftaler

Nye lægemidler og forhandling

Hvis et nyt lægemiddel skal komme i betragtning som standardbehandling på de offentlige danske sygehuse, skal Medicinrådet først vurdere og anbefale det.

LÆS MERE

Marie Gerstrøm Kristiansen

Chef

I Horizon Scanning og Nye Lægemidler skaber vi overblik over nye lægemidler på vej til det danske marked. Vi forhandler pris og aftalevilkår på de nye lægemidler, som Medicinrådet vurderer. Og understøtter den efterfølgende implementering i regionerne.