Farmaceuter og farmakonomer styrker patientsikkerheden


Ny rapport viser, at stadig flere farmaceuter og farmakonomer varetager opgaver på hospitalerne tæt på patienterne. Det er med til at sikre, at patienterne får en bedre og mere sikker lægemiddelbehandling. Samtidig frigør det tid hos sygeplejersker og læger.

Nyhedsoversigt
9. JUNI 2023

Klinisk farmaci er et område i konstant udvikling. Fra 2013-2023 er antallet af farmaceuter og farmakonomer, som arbejder med at sikre optimal brug af lægemidler på hospitalerne steget med cirka 50 procent. Det viser en ny rapport, Klinisk farmaci 2023, som Amgros og sygehusapotekerne har udarbejdet.

Knap halvdelen af farmaceuternes og farmakonomernes arbejdstid bliver brugt på opgaver tæt på patienten. Særligt ved og under indlæggelsen. Det betyder, at farmaceuter og farmakonomer varetager opgaver som at optage patientens aktuelle medicinliste ved indlæggelse, afholde patientsamtaler samt gennemgå patientens medicin for at sikre, at der bliver givet den rette behandling. Også opgaver som at dispensere og administrere medicin er flere steder overgået til farmakonomer.

- Farmakonomer og farmaceuter er med til at sikre korrekt valg og anvendelse af medicinen, og det er godt for patientsikkerheden. Samtidig hjælper det et presset sundhedsvæsen, fordi vi i klinisk farmaci på sygehusapotekerne kan være med til at frigive tid hos sygeplejersker og læger, fortæller Susie Vand, der er hospitalsapoteker i Region Midtjylland.

EN VIGTIG ROLLE I DET FOREBYGGENDE ARBEJDE

Ifølge rapporten er der dog fortsat masser af steder, hvor øget brug af farmaceuter og farmakonomer kan være med til at gøre en forskel for patienter og klinikken. Særligt ved og efter udskrivelse fra hospitalet.  

- Hvis farmaceuter og farmakonomer bliver mere involveret i forbindelse med udskrivelse, kan vi være med til at sikre, at patienterne kommer hjem med en god portion viden om deres medicin. Det vil være med til at øge sikkerheden for patienterne, og det kan være med til at forebygge genindlæggelser, der er relateret til forkert brug af medicin, siger Susie Vand.

Derudover bliver der i rapporten også peget på de ambulante patientforløb som et sted, hvor farmaceuter og farmakonomer kan indgå i det forebyggende arbejde.

- Patienter, der ses ambulant, er ofte ikke midt i akutte sygdomsforløb. Det er derfor muligt at foretage mere langsigtede tiltag og justeringer af patientens aktuelle medicin. Det vil på sigt have en forebyggende effekt, og forhåbentlig være med til at nedsætte risikoen for indlæggelser på grund af lægemiddelrelaterede problemer, uddyber Susie Vand.

INSPIRATION TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

Det er dog ikke uden udfordringer at realisere det potentiale, der ligger i, at farmakonomer og farmaceuter understøtter patienternes overgang fra en sektor til en anden, som for eksempel når de udskrives fra hospital til eget hjem.

-Der er i vores sundhedsvæsen generelt et stort behov for at styrke samspillet mellem de forskellige sektorer, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros. Der er ingen lette løsninger, og det er heller ikke noget, som sygehusapotekerne eller Amgros kan løse på egen hånd. Men med rapporten kan vi bidrage med ny viden og inspiration til, hvordan sygehusfarmacien kan understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen i fremtiden.

Du kan læse Klinisk farmaci-rapporten 2023 her

FAKTA OM KLINISK FARMACI

I Danmark findes der otte sygehusapoteker, som forsyner regionernes hospitaler med lægemidler. På sygehusapotekerne er en stor andel af de ansatte farmaceuter og farmakonomer, men også apoteksmedhjælpere, laboranter, bioanalytikere, apoteksportører mv. De ansatte på sygehusapotekerne beskæftiger sig med sygehusfarmacien indenfor produktion, kvalitet, logistik og klinisk farmaci.

Medarbejderne i klinisk farmaci er som udgangspunkt tilknyttet både de somatiske og psykiatriske hospitaler, som på hospitals- eller afdelingsbasis køber ydelser af klinisk farmaci. Det kan f.eks. være medicinservice eller kontrakter om, at farmakonomer dispenserer og administrerer medicin til indlagte patienter eller optager medicinanamneser. Farmaceuter kan f.eks. tilkøbes til at udføre medicingennemgang af den enkelte patients medicin for at sikre optimal lægemiddelanvendelse.

Klinisk farmaci tager sig også af problemstillinger inden for rationel farmakoterapi, besvarer faglige og kliniske spørgsmål, udarbejder vejledninger og underviser. Klinisk farmaci understøtter desuden betjeningen af regionale lægemiddelkomitésekretariater og implementeringen af Medicinrådets vejledninger, samt deltager i Medicinrådets fagudvalg.

Det er fjerde gang, at der bliver udarbejdet en klinisk farmaci rapport. Se de øvrige rapporter her.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.